ЗАПОВЕД

 за провеждане на повторен публичен търг

с явно наддаване за отдаване под наем 

на зъболекарски кабинет  

 

заповед

 

 


 

 

ЗАПОВЕД

 

 за провеждане на  публичен търг

 

с явно наддаване за отдаване под наем 

 

на зъболекарски кабинет 

 

заповед

 

 

 


 

ЗАПОВЕД 

за провеждане на търг за отдаване под наем на

офис в гр. Русе

 

информация  тук

 


 

 

ЗАПОВЕД  

 

за спечелил конкурс за отдаване под наем на помещение

за стоматологичен кабинет в сградата на

СУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Две могили

 

заповед

 

 

 


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

за отдаване под наем за стоматологичен кабинет

 

 zapoved

 

 

 

 

 


 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ЗА

 

 

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ЗАКУСКА И ПОЕВТИНЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ГР. ДВЕ МОГИЛИ

 

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  - тук

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 10а

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

 

 

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ  - ТУК 

 

 

 

 

 

 


 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ ЗА ОФИС В ГР. РУСЕ

 

заповед 

 

 

 


 

 

ЗАПОВЕД за реда за

 

придобиване на право на собственост

 

тук

 

 


 

         ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - тук

Указания и изисквания към участниците - тук

Писмо към офертата - тук

Декларация за ползване с условията на поръчката - тук

Административни сведения - тук

Декларация за подизпълнителя - тук

Декларация от подизпълнителя - тук

Информация - тук

Списък на транспортните средства - тук

Списък на наличните собствени/наети обекти - тук

Списък на изпълнени договори за приготвяне и доставяне на храни - тук 

Предложение за изпълнение на поръчката - тук

Ценово предложение - тук

Проект на договор - тук